شرکت مهندسي فروزشگر گاز روشن در سال 1371 به منظور ارائه خدمات مشاوره در امور مهندسي تاسیسات گاز و آتش نشانی ، تأسيس گرديده و اكنون يكي از شركتهاي مستقل عمده (طراز اول) در زمينه مشاوره مهندسي تاسیسات  مي باشد. اين مهندسين سازمان نظام مهندسی كشور داراي تأييديه تشخيص صلاحيت بعنوان شركت مهندسين مشاور متخصص در اجرای لوله کشی گاز صنعتی، تجاری ، خانگی و مجری سیستم های آتش نشانی شامل : مشاوره طراحی ، و نظارت ، اجرا ، تامین نگهداری و نقشه برداری  و همچنين عضو جامعه مهندسان مشاور ايران ميباشد.